ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺮﮐﺖ و اﻧﺘﻘﺎل آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎی ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻨﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﮐﯽ‬ ‫ ‫ﺧﻼﺻﻪ‬ ‫در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰار دوﺑﻌﺪی ‪ MOFAT‬اﺛﺮ ﻧﻮع ﺳﯿﺎل، ﻧﻮع ﺧﺎک، ﻣﻘﺪار ﺗﺰرﯾﻖ و زﻣﺎن ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺎﭘﻞ در ﻣﺤﯿﻂ ﻧﯿﻤﻪاﺷﺒﺎع ﺑﺮرﺳﯽ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزیﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ الﻧﺎﭘﻞ2 و دیﻧﺎﭘﻞ3 در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﻤﻪاﺷﺒﺎع ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدی ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﺪل ﺟﺮﯾﺎن و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺪود ﻧﺎﭘﻞ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه، ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﻤﺎم ﻧﻔﻮذ ﻧﺎﭘﻞ در ﯾﮏ ﺳﺎل اول ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻌﺪ از آن،‬ ‫زﻣﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی در اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻔﻮذ ﻧﺎﭘﻞ ﻧﺪارد.‬ ‫ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی: آﻻﯾﻨﺪه ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻨﯽ،‪ ،MOFAT‬اﻧﺘﻘﺎل ﺳﯿﺎل‬  ﻣﻘﺪﻣﻪ‬ ‫اﻣﺮوزه آﻟﻮدﮔﯽ ...
آخرین اخبار
4kia.ir kia-ir.ir

دسته‌ها

kiain.ir gatch.ir