ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺮﮐﺖ و اﻧﺘﻘﺎل آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎی ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻨﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﮐﯽ‬ ‫ ‫ﺧﻼﺻﻪ‬ ‫در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰار دوﺑﻌﺪی ‪ MOFAT‬اﺛﺮ ﻧﻮع ﺳﯿﺎل، ﻧﻮع ﺧﺎک، ...
آخرین اخبار
4kia.ir kia-ir.ir

دسته‌ها

kiain.ir gatch.ir