ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺮﮐﺖ و اﻧﺘﻘﺎل آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎی ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻨﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﮐﯽ‬ ‫ ‫ﺧﻼﺻﻪ‬ ‫در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰار دوﺑﻌﺪی ‪ MOFAT‬اﺛﺮ ﻧﻮع ﺳﯿﺎل، ﻧﻮع ﺧﺎک، ...
4kia.ir kia-ir.ir paknoor.com

دسته‌ها

kiain.ir gatch.ir