بررسي جايگاه و تاثير اتاق بازرگاني وصنايع و معادن در اقتصاد كشور

بررسي  جايگاه و تاثير اتاق بازرگاني وصنايع و معادن در اقتصاد كشور

بررسي جايگاه و تاثير اتاق بازرگاني وصنايع و معادن در اقتصاد كشور

پيشگفتار:طي دو دهه اخير در جهان تحولات و تغييرات شگفت آوري روي داده است كه از آن جمله مي‌توان به فروپاشي نظام كمونيسم و حكومتهاي دولت مدار در شوروي و اروپاي شرقي و در نتيجه شكست نظريه دخالت دولت در امور اقتصادي اشاره نمود. اجراي سياست‌هاي آزادسازي اقتصادي و ترويج و بهادادن به بخش خصوصي از جمله مسايل و رويدادهاي بسيار مهمي‌بوده است كه كشورهاي مختلف جهان بدان روي آورده‌اند. مطالعات انجام شده در زمينه عملكرد بخش خصوصي نشان…