مقاله عمليات رواني اسراي جنگي بازداشت شده نظامي و غيرنظامي دشمن

مقاله عمليات رواني اسراي جنگي بازداشت شده نظامي و غيرنظامي دشمن

مقاله عمليات رواني اسراي جنگي بازداشت شده نظامي و غيرنظامي دشمن

عنوان مقاله: عمليات رواني اسراي جنگي بازداشت شده نظامي و غيرنظامي دشمنقالب بندی: word
تعداد صفحات: ۳۳
شرح مختصر:
مقاله حاضر به بررسي روند عمليات رواني اسراي جنگي بازداشت شده نظامي و غيرنظامي دشمن مي‌پردازد. كاركنان عمليات رواني در روند تهيه فرآورده‌هاي عمليات رواني از اسراي جنگي به عنوان نمونه قابل دسترس براي پيش‌آزمون يا پس‌آزمون اين فرآورده‌ها استفاده مي‌كنند از آنجا كه شناخت جامعه هدف در نظام طرح‌ريزي عمليات رواني از…