بررسی سنت استدراج در قرآن و میراث تفسیری

بررسی سنت استدراج در قرآن و میراث تفسیری

بررسی سنت استدراج در قرآن و میراث تفسیری

عنوان مقاله: بررسی سنت استدراج در قرآن و میراث تفسیریقالب بندی: word
تعداد صفحات: ۲۷
قسمتی از متن:
تبیین مسئله: قرآن در طرح منظومه انسان‌شناختی خود به سیر پیشرفت زندگی انسان به سوی تکامل یا سقوط توجه نموده است. سیر تنازلی انسان در زندگی، استدراج نامیده شده است. استدراج از مباحث مهم قرآن است که از هر دو جهت فردی و اجتماعی مورد توجه مفسران قرار گرفته است. آنان در بخش فردی به بررسی و تحلیل حکمت و فلسفه گرفتاری انسان به استدراج پرداخته و در بخش…