شبیه سازی شبکه های کامپیوتری

شبیه سازی شبکه های کامپیوتری

شبیه سازی شبکه های کامپیوتری

عنوان مقاله: شبیه سازی شبکه های کامپیوتریقالب بندی: word
قیمت: ۲۳۰۰ تومان
فهرست:
* توضیحاتی در مورد شبکه های کامپیووتری
* مدل OSI و توضیح وظایف لایه های آن
* توضیحاتی در مورد شبکه محلی (LAN) و هم بندی های معروف
* توضیحاتی در مورد شبیه سازی
* نرم افزار Arena و توضیحات کلی در مورد ساختمان کاری آن
* توضیحاتی کوتاه در مورد قطعات مختلف موجود در ماژول Basic Process
* مدل سازی از LAN و توضیحات مرحله ای از روند انجام کار
* منابع و مأخذ
ضمیمه ها :

آموزش شبیه سازی با…