مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه اي

مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه اي

مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه اي

عنوان مقاله : مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه ايقالب بندی : PDF
قیمت : ۲۴۰۰ تومان
شرح مختصر : قانون جرایم رایانه اي سرانجام در سال ۱۳۸۸ تصویب شد تاکشور ما گامی دیگر در مبارزه با پدیدة جرم بردارد. با تصویب این قانون دیگر لازم نیست قضات جرایم ارتکابی را با مواد قانونی قبل از تصویب قانون جرایم رایانه اي تطبیق دهند. چه بسا این تلاش آنها ره به جایی نمی برد و نتیجۀ آن تباهی حقوق بزه دیدگان و جامعه در برابر بزهکاران می شد. اگرچه این قانون…