بررسی عوامل موثر بر استفاده از فناوری اطلاعات توسط دانشجویان کشاورزی

بررسی عوامل موثر بر استفاده از فناوری اطلاعات توسط دانشجویان کشاورزی

بررسی عوامل موثر بر استفاده از فناوری اطلاعات توسط دانشجویان کشاورزی

عنوان مقاله: بررسی عوامل موثر بر استفاده از فناوری اطلاعات توسط دانشجویان کشاورزیقالب بندی: word
قیمت: ۲۴۰۰
شرح مختصر:
تحقيق حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر استفاده از فناوری اطلاعات توسط دانشجویان کشاورزی انجام شده است. اين تحقيق از نوع پيمايشي است و جامعه آماري آن را دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران تشکيل مي‌دهند که نمونه‌اي به حجم ۶۱ نفر با روش نمونه‌گيري تصادفی ساده از بين آنان انتخاب و…