مطالعه افتراق رزوناتورهای میکرویدکویل سیم نانوی نوری با ترجمه آماده

مطالعه افتراق رزوناتورهای میکرویدکویل سیم نانوی نوری با ترجمه آماده

۷ صفحه ترجمه + متن لاتینچکیده:
مشخصات افتراق ONMR ارزیابی شده که تاثیر بارز را روی عملکرد آنها در سرعت ذره ای بالا نشان می دهد. علاوه بر افتراق موج بر، جفت شدن حلقه مجاور نقش مهمی در افتراق کلی دارد. اگر قطر سیم نانو ۵/۱ تا باشد، افتراق موج بر و جفت شدن یکدیگر را از بین می برد طوریکه افتراق منفی و مثبت با تطبیق پارامترهای مناسب ONMR حاصل می شود. حتی منحنی افتراق را می توان تئوریک طراحی کرد.
این نتایج برای طراحی ابزار ONMR در ارتباطات و کاربردهای حسی…