پایان نامه و تحقیق پیرامون اوقات فراغت -تعداد صفحات۶۰ ص

پایان نامه و تحقیق پیرامون اوقات فراغت -تعداد صفحات60 ص

پایان نامه و تحقیق پیرامون اوقات فراغت -تعداد صفحات۶۰ ص

پایان نامه و تحقیق پیرامون اوقات فراغت -تعداد صفحات۶۰ ص(مقدمه )
«فَإذا فَرَغْتَ فَاَنْصَبْ»
بدون شك دانش آموزان هرجامعه ، سرمايه هاي گرانبهائي اند كه اگر مورد بي توجهي قرارگيرنددر تصميم گيري ها مد نظر نبا شند، آن جامعه دچار خسران زيادي خواهد شد . با نگاهي به ارقام بودجه كشورهاي صنعتي وپيش رفته در مقايسه با كشورهاي جهان سوم فاصله زياد بين آن دورا مي توان ديد .
بسياري از كشور هاي توسعه يافته معتقدند‌كه هرچه…