پیش بینی بیزی سری های زمانی از طریق مدل های پویایی گاوس مشروط با ترجمه آماده

پیش بینی بیزی سری های زمانی از طریق مدل های پویایی گاوس مشروط با ترجمه آماده

۱۷ صفحه ترجمه + متن لاتین ما در زمینه سری های زمانی چند متغیره غیر نرمال، استنباط مدل های پویایی گاوس مشروط را در نظر داریم. در اینگونه مدل ها داده ها به صورت ممتد از توزیع های نمونه گیری غیر نرمال ارائه شده اند که پارامترهای آنها از لحاظ زمانی و سلسله مراتبی در میان چندین مجموعه چند متغیره با هم مرتبط می باشند. یک مثال کلیدی در اینجا، مجموعه زمانی مشاهدات چند جمله ای می باشد که رویداد متداول در مطالعات جمعیت شناختی و جامعه شناسی شامل داده…