بررسی رابطه بین هوش هیجانی وحمایت اجتماعی با سلامت روان در سالمندان شهر ….

بررسی رابطه بین هوش هیجانی وحمایت اجتماعی با سلامت روان در سالمندان شهر ....

بررسی رابطه بین هوش هیجانی وحمایت اجتماعی با سلامت روان در سالمندان شهر ….

چکیده:هدف اين پژوهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی وحمایت اجتماعی با سلامت روان سالمندان شهر ….بوده است. اين پژوهش از نوع پژوهش هاي همبستگي بود. جامعه آماری شامل زنان ومردان سالمند(بالای ۶۵ سال) صندوق بازنشستگی کشوری شهر …. در سال ۱۳۹۱ به تعداد ۷۵۸ نفر بود کهنمونه این تحقیق شامل ۲۵۶ نفر بود که به شکل تصادفی ساده انتخاب شدند. براي اندازه گيري متغيرها، از پرسشنامه هوش هیجانی شانه، پرسشنامه حمایت اجتماعی شریورن و استورارت و پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ)…