مقاله۵۸-قالي هاي كتيبه دار موزه فرش ايران ۱۷۴ ص

مقاله58-قالي هاي كتيبه دار موزه فرش ايران 174 ص

مقاله۵۸-قالي هاي كتيبه دار موزه فرش ايران ۱۷۴ ص

فهرست مطالبمقدمه ..
فصل اول : مروري بر قالي ايران
فصل دوم : تاريخچه موزه فرش ايران
فصل سوم: تعريف ونقش خط درقالي ايران
فصل چهارم : طراحي و اجراي فرم انواع كتيبه در قاليهاي مناطق مختلف …
فصل پنجم : قاليهاي كتيبه‌دار موزه فرش ايران …
فصل ششم : كتيبه ، نقشمايه‌اي در قالي ….
فصل هفتم : قالي بافي در دوره‌ي صفوي ..
– نمونه‌هايي از قاليهاي كتيبه‌دار دوره صفويه
فصل هشتم : نمونه‌هايي از قاليهاي كتيبه‌دار در ساير موزه‌ها ….
خلاصه…