مروری بر نقش حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک

مروری بر نقش حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک

مروری بر نقش حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک

چکیده:طی سالهای گذشته اهمیت راهبری شرکتی قوی بر مدیریت ریسک بهطور فزایندهای تایید شده است. حسابرسی داخلی یکی از مکانیزمهای نظارتی درونسازمانی راهبری شرکتی است. در مفاهیم راهبری شرکتی، تاکید ویژهای بر استقرار نظام حسابرسی داخلی شده است. در چند سال گذشته، یعنی سالهای اوج ادغام و انحصار در سرمایهگذاری جهانی، دنیا شاهد بحرانهای مالی عظیمی بوده است. چنین بحرانهایی ناشی از فقر راهبری در سازمانهای خصوصی و دولتی است. بخش عمدهی شکست راهبری،…