مفاهیم و کلیات سنجش از دور

مفاهیم و کلیات سنجش از دور

در این فایل کتابی در زمینه کلیات و مفاهیم سنجش از دور قرار داده شده است…