آشتی با قاآنی: زندگی، شعر و تغزلات

آشتی با قاآنی: زندگی، شعر و تغزلات

آشتی با قاآنی: زندگی، شعر و تغزلات

نمایش در اندازه اصلی
آشتی با قاآنی: زندگی، شعر و تغزلات
نویسنده: منصور رستگار فسایی
کتاب حاضر تلاشی است در بازشناسی زندگی، اشعار و آثار قاآنی شیرازی، شاعر دوره ی قاجاریه که به زعم رستگار فسایی آن گونه که شایسته و بایسته ی شان او بوده، بررسی و شناخته نشده است. کتاب از سه بخش تشکیل شده است: بخش زندگینامه قاآنی، قسمت اشعار که تلاش شده به گزیده ای از اشعار قاآنی در این قسمت ارائه شود و نیز در آخر بخش تغزلات او. فسایی کوشیده تا اشعار قاآنی را با…