مقاله۵۴-بررسی پولشویی ۱۲۵ ص

مقاله54-بررسی پولشویی 125 ص

مقاله۵۴-بررسی پولشویی ۱۲۵ ص

فهرست مطالب مقدمات
۱٫ فهرست
۲٫ چکیده
فصل اول: مقدمه پژوهش
۱-۱ مقدمه پژوهش
۲-۱ طرح مسأله پژوهش
۳-۱ تعریف و ضرورت و اهمیت مسأله
الف) تعریف پول شویی
ب) ضرورت مبارزه با پول شویی
۴-۱ اهداف پژوهش
۵-۱ روش تحقیق
۶-۱ محدوده زمانی پژوهش
۷-۱ پرسشهای پژوهش
۸-۱ تعاریف و اصطلاحات کلی پژوهش
فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش
۱-۲ بررسی پژوهش
۲-۲ بررسی نظریه ها
الف) پیشینه و تاریخچه
ب) تعاریف و مفاهیم از صاحب نظران و قوانین و مقررات ایران
مبحث اول: تعاریف و مفاهیم از صاحب…