مقاله۷۱-بررسی نسل صالح ازمنظر قرآن وروایات۳۱۶ص

مقاله71-بررسی نسل صالح ازمنظر قرآن وروایات316ص

مقاله۷۱-بررسی نسل صالح ازمنظر قرآن وروایات۳۱۶ص

چکیده :پایان نامه حاضر تحت عنوان « نسل صالح ازمنظر قرآن وروایات » تلاشی در حد بضاعت در جهت شناخت نسل ، ذریه صالح و بررسی عوامل مؤثر در ایجاد چنین نسلی از دید گاه اسلام می باشد . این پژوهش در قالب پنج فصل وهر فصل نیز، مشتمل بربخش ها وزیر بخش های متمایز در راستای این هدف تنظیم ونگارش شده است .
اهمیت تربیت فرزند از منظر اسلام از مهمترین وظایف والدین محسوب میگردد. اگر فرزندان صالح شوند به تبع آن یک جامعه ، به صلاح گرایش پیدا می کنند . در هر…