مقاله معیار تشخیص حق‌ الله و حق‌ الناس و مصادیق مهم آن در فقه مذاهب اسلامی

مقاله معیار تشخیص حق‌ الله و حق‌ الناس و مصادیق مهم آن در فقه مذاهب اسلامی

مقاله معیار تشخیص حق‌ الله و حق‌ الناس و مصادیق مهم آن در فقه مذاهب اسلامی

فهرست مطالب (۱۷ صفحه)مقدمه
فصل اول: کلیات
۱٫ حق
 
فصل دوم: معیارهای تمییز بین حق‌الله و حق‌الناس
معیارهای تام
آیا حق عمومی، حق‌الله است؟
معیار دوم
معیار سوم
معیار چهارم
معیارهای غیرتام
 
فصل سوم: مصادیق مهم حق‌الله و حق‌الناس
مصادیق مهم حق‌الله
اقسام حق‌الله
ب) عبادات واجب مالی
الف) حدود
ب) تعزیرات
ج) قصاص
د) دیات
منابع
معیار تشخیص حق‌الله و حق‌الناس و مصادیق مهم آن در فقه مذاهب اسلامی
 
مقدمه
در این…