مقاله۹۹-بررسی عوامل مؤثر بر تأخیر در ازدواج۱۰۴ص

مقاله99-بررسی عوامل مؤثر بر تأخیر در ازدواج104ص

مقاله۹۹-بررسی عوامل مؤثر بر تأخیر در ازدواج۱۰۴ص

مقدمه : الهی
هم دعا از تو اجابت هم ز تو ایمن از تو مهابت هم ز تو
گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن مصلحی تو ای تو سلطان سخن
همانطوری که از عنوان تحقیق برمی آید، پژوهش در این مقوله گرد سن ازدواج می چرخد بر همگان روشن است که برخی ها در جامعه به امر ازدواج اقدام نکرده اند، در حالی نشان هم در حد بالاست و از سن ازدواجشان گذشته است و روز به روز بر تعداد این عده افزوده می شود، و به صورت مشکل و مسئله حد در جوامع پدیدار گشته است و هر انسان صاحب احساس و نوع دوست…