کارتحقیقی ۲ – بررسی موضوع اجرای احکام دردیوان عدالت اداری

کارتحقیقی 2 - بررسی موضوع اجرای احکام دردیوان عدالت اداری

کارتحقیقی ۲ – بررسی موضوع اجرای احکام دردیوان عدالت اداری

بررسی موضوع اجرای احکام دردیوان عدالت اداری 
چکیده۱
فصل اول. ۳
اجرای احکام. ۳
۱-۱تاریخچه. ۴
۱-۲تشکیلات دیوان تا سال ۱۳۹۲ شمسی.. ۶
۱-۳آیین رسیدگی در دیوان عدالت اداری.. ۸
فصل دوم. ۱۰
وظایف ديوان عدالت اداري.. ۱۰
۲-۱ وظایف دیوان عدالت.. ۱۱
۲-۲اجرای احکام. ۲۲
فصل سوم. ۳۱
دیوان عدالت اداری وچگونگی رسیدگی به شکایات.. ۳۱
۱-۱معرفی واحدهای اجرایی.. ۳۲
۳-۲آیا دولت جایگاه دیوان عدالت اداری را فراموش کرده است؟. ۴۰
۳-۳پرونده بقایی و حکمی که هنوز نهایی نشده است!. ۴۲
فصل…