مقاله و تحقيق در باره بحران اشتغال در افغانستان -تعداد صفحات ۵۰ ص -فرمت word ورد

مقاله و تحقيق در باره بحران اشتغال در افغانستان -تعداد صفحات 50 ص -فرمت word ورد

مقاله و تحقيق در باره بحران اشتغال در افغانستان -تعداد صفحات ۵۰ ص -فرمت word ورد

تحقيق در باره بحران اشتغال در افغانستان -تعداد صفحات ۵۰ ص -فرمت word وردچنانچه اين مقاله را به طور كامل بخوانيد حدود يك ساعت از وقت شما را خواهد گرفت. در همين يك ساعت، حداقل ۱۲ نفر ديگر در افغانستان از جنگ و گرسنگي مي ميرند و ۶۰ نفر ديگر از افغانستان آواره كشور هاي ديگر مي شوند. اين مقاله در توضيح علت اين مرگ و آوارگي است. اگر اين موضوع تلخ خيلي به زندگي شيرين شما مربوط نيست، از خواندن آن منصرف شويد.
جايگاه افغانستان در ذهنيت مردم كره زمين
در سال…