‌‌‌جـایگاه‌ حقوق بشر در مبارزه با سایبر تروریسم

‌‌‌جـایگاه‌ حقوق بشر در مبارزه با سایبر تروریسم

‌‌‌جـایگاه‌ حقوق بشر در مبارزه با سایبر تروریسم

چکیدهبا گسترش ارتباطات، تبادل اطلاعات از طریق ابزارهای کارآمد با حداکثر سرعت، دقت و با صرف کمترین وقت و هزینه، ضروری است. فضای مجازی این نقش را به‌خوبی ایفا کرده است اما به‌طور حتم، چنین فضای پرمخاطبی، مخاطرات پیچیدهای را نیز به ‌دنبال دارد. سایبر ترورسیم، یکی از این مخاطرات و از اشکال تروریسم بینالمللی است که به‌منظور دستیابی به اهداف خود، امکان آسیبرسانی جدی به سامانه های زیرساختی و حیاتی کشور مورد هدف، ایجاد تهدیدات هستهای…