گذری ادبی بر غدیریه حسان بن ثابت

گذری ادبی بر غدیریه حسان بن ثابت

گذری ادبی بر غدیریه حسان بن ثابت

گذری ادبی بر غدیریه حسان بن ثابتمقدمه:
از آن جا که یکی از قالب های بیان افکار و خلجان های درونی و عواطف و احساسات از دوران بسیار قدیم شعر بوده است،شعر در مسیر طولانی خود پیوسته با تحولاتی گوناگون در ساختار،قالب،محتوا وموضوع همراه بوده است و پیوسته این تحولات ساختاری و موضوعی از عوامل و اسبابی متاثر بوده است.در دوره ی صدر اسلام شاعران با استفاده از سبک دوره جاهلی واستفاده از مفاهیم اسلامی مشکل جدیدی به خود می گیرند از جمله به نظم در آوردن…