پرنده برفی

پرنده برفی

پرنده برفی

پرنده برفی داستان های کوتاه از نویسندگان بزرگ
پرنده برفی مجموعه ای است از داستان های کوتاه نویسندگان معاصر دنیا معیار انتخاب و ترجمه بیشتر مبتنی بر ذوق و سلیقه مترجم است تا شهرت و اعتبار نویسندگان . هرداستان که به قول حافظ ((آنی)) داشته برگزیده شده و به همین دلیل شاید تعدادی از نامها برای خوانندگان ناآشنا باشد و متعلق به سرزمین هایی که تاکنون کمتر به ادبیات آنان پرداخته است طبقه بندی داستانها با عناوین خیالپردازی ، درون مایه ، زاویه…