براهین اثبات خدا از دیدگاه شیخ اشراق و لایب نیتس

براهین اثبات خدا از دیدگاه  شیخ اشراق و لایب نیتس

براهین اثبات خدا از دیدگاه شیخ اشراق و لایب نیتس

براهین اثبات خدا از دیدگاه شیخ اشراق و لایب نیتسمقدمه
در طول تاریخ مسأله خداوند و اعتقاد به یک وجود اعلی جهت ارضاء غریزه پرستش توسط انسان ها همواره مورد توجه بوده است و همین امر باعث شده که انسانها با کمک عقل و استفاده از براهین به اثبات و تبیین وجود این موجود متعالی و مافوق طبیعت بپردازند و از این طریق بتوانند به بحث وجود خدا که همواره دغدغه بشریت بوده و هست پاسخی محکم و استوار داده باشند.
در این تحقیق سعی بر آن است که به بررسی موضوع…