بررسی آرای ابن رشد و فارابی راجع به رابطه دین و فلسفه

بررسی آرای ابن رشد و فارابی راجع به رابطه دین و فلسفه

بررسی آرای ابن رشد و فارابی راجع به رابطه دین و فلسفهمقدمه
۱-علت انتخاب موضوع تحقیق
حقیقت شریعت در نفس‏الامر به برهان عقلی محض منجر می‏شود، لذا اگر عقل به‏نحو صحیح هدایت شود با حقایق دین هماهنگ خواهد بود و از این هماهنگی و قرابت، نیرومندتر خواهد شد، که حکمت متعالیه گواه روشن این مدعاست.دین به‏حکم این‏که، فعل تشریعی خداوند حکیم است و برای هدایت بشر مقدر گردیده است، نه‏تنها به یکی از ابعاد وجودی انسان تعلق ندارد بلکه هماهنگی…