نرم افزار حسابرسي بيمه ( وي‍ژه حسابرسان بيمه)

نرم افزار حسابرسي بيمه ( وي‍ژه حسابرسان بيمه)

نرم افزار حسابرسي بيمه ( وي‍ژه حسابرسان بيمه)

برنامه جامع حسابرسي بيمه
براي اولين بار در ايران
ارائه راهكاري جهت ارائه هرچه دقيقتر و زيباتر گزارشات حسابرسي بيمه
در محيط ماكرو ( Excel macro )
نرم افزاري بسيار كاربردي جهت استفاده در
پيش حسابرسي بيمه
و
حسابرسي بيمه
جهت حسابرسان بيمه
داراي محيطي زيبا و كاملا پويا
نياز به هيچگونه فرمول نويسي نمي باشد
نرم افزار حسابرسي بيمه ( وي‍ژه حسابرسان بيمه)
همراه با راهنماي تصويري
قسمت هاي از نرم افزار :
 
چك ليست كاربرگ ۱

 
چك ليست كاربرگ…