نامورنامه: درباره ی فردوسی و شاهنامه

نامورنامه: درباره ی فردوسی و شاهنامه

نامورنامه: درباره ی فردوسی و شاهنامه

نامورنامه: درباره ی فردوسی و شاهنامه
نویسنده: عبدالحسین زرین کوب
کتاب«نامورنامه» نوشته استاد عبدالحسین زرین کوب نقدی درباره شاهنامه فردوسی است. دکتر عبدالحسین زرین کوب، منتقد و نویسندة موفق معاصر در این کتاب با قلم موشکاف و توانای خود نه تنها شخصیت فردوسی را تحلیل و او را از خلال اثرش می‌شناساند بلکه دربارة چند و چون شاهنامه به داوری می‌پردازد. دکتر زرین کوب با نگاهی تحلیلی زوایای داستان های شاهنامه را از جهات مختلف تبیین…