مقاله ۹- بررسی زمین شناسی وریخت شناسی یک روستا (روستای نویس قم)

مقاله 9- بررسی زمین شناسی وریخت شناسی یک روستا (روستای نویس قم)

مقاله ۹- بررسی زمین شناسی وریخت شناسی یک روستا (روستای نویس قم)

فهرست (کل مقاله ۲۷ صفحه)الف-۱-شناسایی روستا (تاریخچه و سابقه سکونت)
الف-۲-ویژگیهای طبیعی جغرافیایی
نقشه عمومی روستا
دما
بارش
 
تعداد روزهای یخبندان
باد
رطوبت نسبی
تعداد ساعات آفتابی
ب-۱-منابع طبیعی و محدوده اراضی کشاورزی روستا
ب-۲-زمین شناسی
ب-۳-حوادث و مخاطرات طبیعی
ب-۴-زلزله
ب-۵-خشکسالی
ب-۶-طوفان
ب-۷-منابع آب روستا (آشامیدنی – کشاورزی)
ب-۸-آب آشامیدنی
ب-۹-آب کشاورزی
ویژگی های اجتماعی وتحولات جمعیتی نویس
ج-۱-روند تحولات…